• 9 februari 2016

    DOUWE KOOTSTRA -  Yn it basisûnderwiis dogge de bern hast neat oars mear as taal en rekkenjen. Dat kinne wy ommers sa moai mjitte en toetse. Romte foar sjongen, muzyk, keunst en eigen kreativiteit is der amper. In soarglike ûntjouwing; der sille yn de takomst grif fragen oer steld wurde oan de minister as sa’n ‘verontrust’ iendeismichkeamerlid op in jierdeibesite heart dat pukky fan de [...]