• 18 november 2014

    BAUKE TUINSTRA -  Overal vertellen mensen elkaar verhalen. Want door het vertellen van verhalen krijgen we vat op de vaak ongestructureerde werkelijkheid. We geven afzonderlijke gebeurtenissen en ervaringen een plek en onderling verband. Uit hersenonderzoek blijkt dat we juist deze samenhang nodig hebben om informatie te kunnen opslaan. We kunnen verhalen dan ook beter onthouden dan losse feitjes. Het vertellen van verhalen past dus precies [...]

  • 17 juni 2013

    ANNE FEDDEMA -  Einlings, nei in perioade fan in dikke tsien jier restauraasje, renovaasje én ferbouwe, is op 13 april fan dit jier it museum fan arsjitekt Pierre Cuypers wer yn folle gloarje te besjen. En ik sis der fuort mar by dat sels foar in betûfte, bedreaune sjogger as ik sels bin - of mien te wêzen - it besykjen fan it Ryks ek [...]