• 22 oktober 2015

  RICHARD DE  BOER -  It Fries Museum joech earder dit jier it swurd fan Grutte Pier de haadrol yn 'e striid foar it bemasterjen fan 'e Museumprijs. As pr-stunt kaam der sels in fiktive claim op te lizzen. Mar de fraach oft it ûnbidich grutte âld swurd no wol echt fan Pier Gerlofs Donia west hat, wie fierder gjin tema. Wylst no krekt dêr in [...]

 • 24 juni 2014

  RICHARD DE BOER -  It earste living history temapark dat wijd wurdt oan 'e Fryske Aldheid stiet aanst yn Noard-Hollân. Op Justerland sille fan simmer 2015 ôf de âlde Friezen mei histoarysk spektakelteater ta libben brocht wurde. ‘Bij ons kom je ook wel Romeinen tegen, maar die hangen dan als schedels aan de wand’, seit teater- en tillevyzjemakker Chris Houtman, de driuwende krêft efter Justerland. [...]

 • 5 februari 2014

  RICHARD DE BOER - Vrijwel alle regionale media kampen met financiële problemen. In de afgelopen drie jaar verloor de Leeuwarder Courant bijna vijftien procent van zijn oplage. Ondertussen bepleit Omrop Fryslân-directeur Jan Koster meer samenwerking tussen regionale media in 'ien grut Frysk mediasintrum'. In een crisisdecor maakt de regiojournalistiek zich op voor de digitale toekomst. Zeker vijftien jaar lang is het inmiddels stormachtig en onvoorspelbaar [...]

 • 26 december 2013

  RICHARD DE BOER - “Een academisch kwartier, daar geloof ik heilig in” In echte selsstannige universiteit mei it net hjitte. Mar de University Campus Fryslân is wilens ek gjin Frysk loftkastiel mear, sa fersekeret ús UCF-bestjoerder Frans Zwarts. ‘Ik doe nu meer met Philips Drachten dan welke universiteit ook. UCF vervult een schakelfunctie tussen het universitaire onderwijs en het Friese bedrijfsleven.’ Het was natuurlijk geen [...]

 • 2 april 2013

  RICHARD DE BOER -   We leven in een voorjaar vol ambitieuze initiatieven in de online journalistiek. Bert Brussen lanceerde in december het opinieplatform The Post Online en in februari volgde De Nieuwe Pers, de digitale doorstart van wijlen het gratis dagblad De Pers. En de 30-jarige filosoof-journalist Rob Wijnberg, vorig jaar nog als hoofdredacteur van nrc.next aan de kant gezet, lanceerde afgelopen maand De Correspondent. [...]

 • 26 juli 2012

  Ik soe syn brave lânskipskilderijen net sa gau oan ’e muorre hingje, mar froeger seach ik op ’e tillevyzje wolris nei syn hypnoatyske skilderlessen. Bob Ross, de man mei in alderraarst afrokapsel, tsjoende yn in hânomdraai griene greiden en wetterpartijen op it kanvas en ljochte syn pinsielstreken ta mei libbenswiisheden lykas: “We don’t make mistakes, we just have happy little accidents.” Of: “Everybody needs a [...]

 • 8 mei 2012

  De vermarkting van het Frysk-eigene Us provinsje liket fersyld rekke yn in permaninte prakkesaasje oer har identiteit. Taal, lânskip, ferline, folksaard – de vintage trademarks fan it Frysk-eigene binne hieltyd mear it spylfjild wurden fan bestjoerders, marketeers en transysjemanagers. Lykop rinnend mei in mondiale trend hat it bêste lân fan d'ierde de postmoderne oerstek makke fan nation building nei nation branding. In ferhaal hoe't Fryslân [...]

 • 18 november 2011

  Fjouwer jier lyn alwêr, spruts Jannewietske de Vries foar it earst har fisioen fan Fryslân út as kulturele haadstêd fan Europa yn 2018. Mei o sa grutte ambysjes, sa gong de riddenaasje, kin de provinsje hielendal omtsjoend wurde yn in kreative kennisekonomy. Mar Fryslân2018 kampt mei ûnfoltôge foarnimmens, ôfbroazeljende stipe yn 'e polityk en in noch altiten skriel draachflak. Wylst de polityk hjoed kedize sil [...]