• 25 september 2019

    MALTSJE DE RIDDER-JANSMA -  Yn de trein fan Ljouwert nei Snits sieten allegear jonge froulju. Soene dy ek nei de presintaasje fan de nije plaat fan WIEBE gean? Mar nee, se stapten út yn Snits Noard. Underweis nei it Bolwerk kaam Maltsje wol oare besikers tsjin, en net samar guont: it wiene Willem Wâldpyk fan de telefyzje en sjonger Marcel Smit! Ik kuiere stikem achter [...]