• 11 juni 2015

  Op snein 30 augustus trapet it UITfestival Ljouwert it kulturele jier ôf mei in festival fol teater, literatuer, keunst en muzyk. Mar ek mei bysûndere gearwurkingsprojekten, in kultuer- en kursusmerk, iten en drinken. de Moanne biedt op it UITfestival in poadium oan Ljouwerter studinten om gedichten foar te lêzen yn it moaiste timpeltsje fan Ljouwert; it Pier Pander timpeltsje yn 'e Prinsetún. Dêrfoar sykje wy dichters. Skriuwsto Frysk- of Nederlânsktalige gedichten [...]

 • 5 juli 2013

  JOB DEGENAAR -                                                      Intrigerende lyriek van Eeltsje Hettinga Je moet er maar zin in hebben: om een kloeke dichtbundel tot je te nemen, geschreven in het Frysk, waarin literaire taal gebezigd wordt en die veelvuldig verwijst naar zichzelf of [...]

 • 28 juni 2013

  ABE DE VRIES - Leave lea leave lea as se dy letter nei Murns ta bringe ûnder de klokkestoel om as grûn fan Gaasterlân útspield te wurden nei de Mar, oppikt fan fûgels ûnderweis, meand troch it feintsje dat noch berne wurde moat: sa moai teplak fertsjinnet feest: in freeslik âlde resinsint, ommers ‘God plukt de bloemen maar laat het onkruid staan’, sil stammerjend en [...]

 • 2 maart 2013

  ABE DE VRIES -    OP 'E TONGE FAN IT LÂN Op de tonge fan it lân lêst in man de krante, de siden iepenslein, as soe er op flerken. Let is it ljocht yn it uterste fan Tiid, de see, seegrien, mei tankers en seilen oer Cape Cod. Under de spotslach fan weach en ivichheid seit healwei de floedmerk in hantwizer ‘Fjoer’. Allyk brieven [...]

 • 13 september 2009

  KLAAS VAN DER HOEK - Oer Equinox fan Tsjêbbe Hettinga Athenaeum Boekhandel yn Amsterdam hie koartlyn foar it earst in folslein Frysktalich boek op foarrie: Equinox fan Tsjêbbe Hettinga. De troch Barbara Jonkers foarnaam foarmjûne dichtbondel waard sels in plak gund op de toantafel poëzy. It bringt jin wer even yn it sin dat de winner fan de Gysbert Japicxpriis 2001 net allinne yn Frysk-literêr fermidden [...]

 • 1 juni 2006

  HARMEN WIND -  1. pak van sjaalman Daliks oanslutend op de poëzybondel Ritueel (2005) ferskynde It útsjoch (2005) fan Piter Boersma. De oerienkomst yn tematyk is opfallend. Der is dêrneist ek dúdlik in relaasje mei de roman It libben sels (1997), dêr’t er in jier letter de GJ-priis mei wûn. Sels seit er dêr yn dit boek fan: ‘It wurk fan Richard Brautigan hat my ynspirearre [...]

 • 1 maart 2006

  HARMEN WIND -   1. Libben en wurk As tarieding op de nije blomlêzing út syn wurk, kaam ‘Hjir’ yn it desimbernûmer fan 2004 mei in Kiestranûmer. Neist bydragen fan Abe de Vries, wiene benammen dy fan Johan Frieswijk (oer syn politike fizy), Doeke Sijens (oer de ynfloed fan Van der Goot) en Eppie Dam (oer syn poëzy), nijsgjirrich. Wrakselje de earste twa omraak mei [...]

 • 18 april 2005

  HARMEN WIND -  1. De foarm De twadde bondel fan Abe de Vries is opfallend foarmjûn. Gert Jan Slagter hat in omkaft fersoarge dat tinken docht oan ‘De Stijl’ (Mondriaan, Van Doesburg e.o.). Strakke komposysje, kleurkontrasten, sobere, skreefleaze letter yn wikseljende grutte, fertikaal en hoarizontaal printe. Ek yntern is de foarmjouwing rynsk trochset yn wyt en kante flakken: fan de 75 siden dy’t de bondel [...]

 • 19 december 2004

  HARMEN WIND -   1. Sammelbondel Jelle Kaspersma is 56 en hat neffens my njoggen Fryske dichtbondels skreaun. De earste, Loft, lân & sé (mei Tsjêbbe Hettinga) yn 1974, de lêste, Ave Marije - Madonna fan Starum, yn 2000. En no leit hjir De lije side fan ’e tiid – in kar (2004). Ferwachtest sa’n sammelbondel by in dichter dy’t syn lêste kromkes takomst tusken de stive [...]