• 3 juli 2015

    MINNE VELSTRA -   Yn it Pier Pander Museum yn Ljouwert is oant 27 september in útstalling te sjen fan skilder Pieter Pander. Foar dejingen dy’t noch nea yn it Pier Pander Museum yn 'e Ljouwerter Prinsetún west ha en net bekend binne mei syn wurk, earst in koarte ynlieding. Byldhouwer Pier Pander (1864 - 1919) wie soan fan in earme Fryske skipper dy’t by guon rikelju sa bot [...]