• 1 november 2002

    GRYT VAN DUINEN - Yn 1997 makke Oeds Westerhof (37) as direkteur fan Keunstwurk syn entree yn de Fryske kultuer. Foar fiif jier woe er it dwaan, dan soe er wol wer sjen. Reden om de balâns op te meitsjen. Wat is der by Keunstwurk feroare en wat fynt er fan it kulturele libben yn Fryslân? Reorganisaasje In nije baan hat Westerhof noch net op [...]