• 30 oktober 2017

    HENK WOLF -  Yn de HEMA wurdt net mear op berneklean set dat se foar jonges of foar famkes binne. As jo dit stik lêze, tinke jo grif: och ja, dat wie ek sa, mar no't ik oan it skriuwen bin, is it efkes it mediahaipke fan 'e wike. Dat haipke hat wol wat nijsgjirrichs, want it lit minsken neitinke oer sosjalisaasje. Sosjalisaasje is it [...]