• 1 juli 2014

    FROUKJE DIJKSTRA -  It opmerklike libben fan Charles Gombault Fan in libben as súksesfol fotograaf yn it foaroarlochske Ljouwert ôfglydzje nei in earmoedich bestean op in lyts keamerke yn Dútslân. It libben fan fotograaf Charles Gombault nimt yn 1944 in bysûndere wending. Foto’s hat hy nei de oarloch nei alle gedachten ek net folle mear makke. Mar de foto’s dy’t de Dúts-Eastenrykse fotograaf fan Ljouwert [...]