• 4 juni 2015

  NYNKE VAN DER ZEE -  Op 12 juny, de 86e bertedei fan Anne Frank, belibbet Fryslân de Frysktalige premjêre fan it iepenloftspul 'It Deiboek fan Anne Frank'. Op it terrein fan It Holt yn Deinum wurdt in unyk earbetoan brocht oan in famke dat mei har deiboek minsken oer de hiele wrâld djip yn it hert wist te reitsjen. En dat is ek presys it [...]

 • 7 maart 2014

  WILBERT ELTING -  In de mooiste scène van '12 Years a Slave', de met drie Oscars bekroonde derde film van de Britse cineast Steve McQueen, bungelt de slaaf Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor) met een strop om zijn nek aan een boom. Hij is even daarvoor opgeknoopt door een rancuneuze opzichter maar diens baas (een rol van Brad Pitt) weet net op tijd tussen beide te [...]

 • 11 september 2013

  MARRIT DE SCHIFFART -  Krekt op tiid waard se wekker. Lykwols, it lêste byld fan de aaklike dream bleau hingjen. It byld – in steigerjend hynder dat har hast fertrape – nestele him foargoed yn har holle. En dus fertaalde se it nei in foto: NachtMerrie. De spektakulêre print smiet har in plak op yn de Nederlânske groepseksposysje fan Photoville, it ynternasjonale fotofestival dat fan [...]

 • 1 oktober 2004

  MARITA DE JONG - Sjoerd Dirk Janzen is berne yn Easterbierrum. Hy wie foarbestimd om boer te wurden. It gie oars. Hy woe sels ynhâld jaan oan syn libben. Janzen is byldzjend keunstner en wurket en wennet yn Grins en Berlyn. Hy wie ek in betûft keatser. Janzen siket al syn hiele libben de grinzen op. Sa libbe er in jier as streetman yn New [...]