• 26 september 2018

    RYNK BOSMA -  As je opgroeie tusken de Eeltsjemar en de Burgumermar dan witte je dat op dy wetterplassen gjin skûtsjes foarby kamen. Op de Alde Feanen yn Earnewâld is dat fansels in hiel oar ferhaal en miskien is dat wol in plak om dat sa Fryske skip op it skild te hisen. En dat bart yn de teaterfoarstelling 'Myn Skip' wêryn't de skiednis fan [...]