• 30 mei 2013

    NYNKE VAN DER ZEE -  Yn syn wurkpleats oan 'e râne fan it doarpke Easterwierrum is byldhouwer Ids Willemsma sûnt inkele wiken dwaande mei in projekt dêr’t er jierrenlang op wachtsje moatten hat. In byld fan twa grutte skonken. Skonken dy’t 200 meter rinne yn 24.1 tellen. De ferbylding fan de skonken fan Foekje Dillema. Lilk waard er; poerrazend sels, doe’t er nei it ferstjerren [...]