• 1 oktober 2020

  Op woansdei 30 septimber 2020 ferstoar yn syn wenplak Warns skriuwer en ferhaleferteller Mindert Wijnstra. As skriuwer lei Wijnstra him benammen ta op de publikaasje fan berneboeken. It earste, Kninekeutels yn it oerwâld, ferskynde yn 1982. Yn 1992 krige Wijnstra foar syn boek It hûs fol ferhalen de Simke Kloostermanpriis, in Fryske literatuerpriis foar berne- en jongereinboeken. Dat boek krige sels ynternasjonale erkenning. Yn 1994 is [...]

 • 1 januari 2016

  MINDERT WIJNSTRA -  Der liket dizze simmer gjin ein te kommen oan de streamen flechtlingen, asyl- en geloksikers dy’t oanspiele op de kusten fan Grikelân en Itaalje. De bylden steane ús allegearre op it netflues. Bylden fan tramtearre minsken, beroaid en útrûpele. Wanhopigen, dy’t alles achterlitten ha yn de falske hoop om yn Europa in feilich ûnderkommen te finen, of help yn watfoar foarm dan [...]

 • 27 oktober 2014

  FROUKJE SIJTSMA -  Skriuwers út it hiele lân joegen gehoar oan de oprop fan de Ljouwerter histoaryske feriening Aed Levwerd om sels ferhalen te betinken by histoaryske gevelstiennen, muorrereklames of opskriften, dy’t yn de binnenstêd te finen binne. De fyftjin meast bysûndere ferhalen fan de yn totaal 52 ynstjoerde ferhalen binne bondele yn it boekje ‘Wat je Saeye, wat je maeye’. Snein 26 oktober wie de [...]

 • 1 september 2014

  Dizze boeken bespruts Ernst Bruinsma ôfrûne sneon yn it programma Op en út fan Douwe Heeringa, by Omrop Fryslân: - Mindert Wynstra, De seefrou (Kadoboek by oankeap fan in boek) - Paul van Dijk, De wûndertoeter fan Hindrik J. Bûter (Aksjeboek foar bern 12-30 septimber, €4,95. Dêrnei €12,50) - Theunis Piersma, Sweltsjes fan Gaast. Bornmeer, Gerdyk 2014. 136 siden; €15,-

 • 24 mei 2013

  Fan 'e middei naam Thys Wadman foar syn boek 'De oerwinnings fan Tido Houtsma' út hannen fan deputearre Jannewietske de Vries yn Twizel de Simke Kloostermanpriis 2013 yn ûntfangst. Eardere priiswinner, freon en kollega-skriuwer Mindert Wijnstra skeau foar dizze gelegenheid it ferhaal 'Feest'. In ferhaal, mei in yllustraasje fan Babs Wijnstra, oer de haadpersoan fan it priiswinnende boek, Tido Houtsma.   MINDERT WIJNSTRA -  Foar Thys [...]

 • 1 september 2008

  MINDERT WIJNSTRA -  Ik sil in jier of tsien west ha, doe’t ik in ienfâldich toverlantearntsje krige, sa’nien dêr’t ljochtbylden mei fertoand wurde kinne. Ik krige der  in pear filmroltsjes by mei skiere swart-wyt plaatsjes: ien oer ierdmantsjes Feest in Hummeloord, ien oer Het leven derIndianen en ien oer Pompeï en Herculaneum, de twa stedsjes dy’t yn de Romeinske tiid by in útbarsting fan de Vesuvius [...]

 • 1 december 2007

  KAREN BIES -  Hy is al acht jier gjin direkteur mear fan de iepenbiere basisskoalle yn Warns, mar wennet noch wol yn it âlde skoalmastershûs. De lûden fan boartsjende bern op it plein binne altyd te hearren. Loskomme fan it ûnderwiis en de bern kin er dochs al net. Mindert Wijnstra (1945) skriuwt berneboeken. Tegearre mei âldste dochter Babs, dy’t syn boeken yllustrearret, docht er [...]

 • 1 januari 2004

  MINDERT WIJNSTRA -    (Nei in âld folksferhaal) Der wie ris in kat mei in dûbele namme. George W. hjitte er folút. Wêr’t dy W foar stie, wist gjinien, mar de kat liet him der graach op foarstean dat er út in ferneamde famylje kaam dêr’t in dûbele namme wenst wie. Hy wie de baas yn it hiele hûs en elk dûnse nei syn pipen. [...]

 • 1 september 2003

  MINDERT WIJNSTRA -  Op in kâlde dei yn it lêst fan desimber brocht de foks in besite oan syn freon de hoanne. Bôke siet iensum en allinnich op stôk. Rein seach ris om him hinne. It hinnehok lei der leech en ferlitten by. Dêr waard er net fleuriger fan. ‘Ik ha fan ’t jier as mâle Jan yn ’e hinnen omslein’, sei Rein, ‘dêr ha [...]