• 24 december 2014

    INEKE RIENKS -  Sittend efter it rút fan Café Thús, ûnderdiel fan it nije gebou fan it Fries Museum, sjogge we út op it winkeljend publyk fan de freedsmerk op it Saailân yn Ljouwert. ‘Voor deze mensen doen we het’, seit skout aktuele keunst Kie Ellens, wizend nei de minsken op de merk. Tegearre mei meiwurker moderne keunst Judith Spijksma is Ellens sûnt begjin dit [...]