• 7 maart 2016

    JAN SCHOTANUS - Je wisten dat it net mear goed kaam, mar dochs wie it in skok om te hearren dat Auck moandei op skrikkeldei ferstoarn wie. Se wie noch lang net útskreaun, safolle plannen, safolle projekten dy't trochgiene, it is har allegear by de hannen omt ôf brutsen. Ik ha yntinsyf ha mei Auck gearwurke yn it skriuwen foar de Fryske taalmetoade Studio F. [...]