• 9 november 2014

    AGGIE VAN DER MEER -    De feanbreid   Yn de bestoarne loft fan falen wurden sûnder ûntwyk in fêstklonken besetting fan hurde stoelen, strenge sedemasters, stiet har dochter, iensum mei har eangst   as se har hannen streaket, stil mar net witte wol fan de skrik yn de eagen achter de blauwe wale net tinken doart oan de langst preaun al en net meie [...]