• 2 januari 2014

    MARRIT DE SCHIFFART -  Filmmakker Jeroen Hoogendoorn hat gjin plan. En gjin regels. Hy folget yn alles syn gefoel. En dat gefoel hat allegeduerigen de oanstriid om op syk te gean nei de wierheid. Dy hopet er dan wer te finen yn dat gefoel. Folgje jo it noch? ‘Dit is het digitale gedeelte van mijn habitat’, seit Jeroen Hoogendoorn as ik syn studio yn Penjum [...]