• 23 augustus 2013

    ELSKE SCHOTANUS -  Breezanddijk, waar BUOG over een paar weken het theaterspektakel Leeghwater brengt, blijkt onbereikbaar met het openbaar vervoer. Ik kan met fotograaf Linus Harms meerijden, die voor de Moanne nummer 5 een foto zal maken voor bij het interview met regisseur Pieter Stellingwerf. Ondertussen neem ik een kijkje bij theatervormgever Kees Botman en zijn bouwploeg. Een rood-wit lint over het weggetje dat naar [...]

  • 18 november 2011

    Fjouwer jier lyn alwêr, spruts Jannewietske de Vries foar it earst har fisioen fan Fryslân út as kulturele haadstêd fan Europa yn 2018. Mei o sa grutte ambysjes, sa gong de riddenaasje, kin de provinsje hielendal omtsjoend wurde yn in kreative kennisekonomy. Mar Fryslân2018 kampt mei ûnfoltôge foarnimmens, ôfbroazeljende stipe yn 'e polityk en in noch altiten skriel draachflak. Wylst de polityk hjoed kedize sil [...]

  • foto: Linus Harms

    1 juni 2010

    KAREN BIES  -  Henk Keizer is op 1 juny begûn as kwartiermaker culturele hoofdstad Fryslân 2018. Earder saaklik lieder fan Oerol en Dogtroep, de lêste jierren wurke er as projektlieder fan De Vrede van Utrecht oan de tariedings fan Utert yn de striid om kulturele haadstêd fan Europa te wurden. Hy stapt dus oer nei in konkurrint: Fryslân. ‘Eén van de grote kanshebbers.’ Keizer wennet [...]