• 24 mei 2017

    ARJAN HUT -  In lytse mefrou mei griis hier en in grutte bril slepet in kleed mei ferskate klankskalen derop nei it midden fan it podium. Stapke foar stapke skeuvelt sy ferfremdzjend stadich nei it goede plak. Even is it as sitte wy in in sêne út in film fan David Lynch, in gefoel dat al hielendal fersterke wurdt troch de reade gerdinen rûnom it [...]

  • 28 juli 2014

    BAUKJE WYTSMA & ERNST BRUINSMA -   In boek fan har foar him Fan 9 oant 30 maaie lizze yn de stúdzjeseal fan Tresoar 20 unike boeken te pronk ûnder de titel HIJ ZIJ MEI. ‘Zij’ is Baukje Scheppink, dy’t de boeken makke hat, ‘hij’ is har man, Haye Bijlstra, dy’t alle jierren yn maaie sa’n boek op ’e jierdei kriget. Boeken, boeken, boeken, dêr draait [...]