• 1 augustus 2017

    JOSSE DE HAAN -  Nederlânsk dichteresse by de graasje fan de ûnderdûk     Oan Hanny Michaelis -     Leave Hanny, ik bliuw yn de styl fan dyn deiboek en skriuw dy in brief. Silst him nea lêze, want do bist der sûnt 2007 net mear. We hawwe in pear kear praten, meastal by poëzyfestivals. Ien kear wat langer. Dat wie yn Ljouwert doe’t [...]