• 27 mei 2016

    ARJAN HUT -  Wat hat Gysbert Japicx ús 350 jier nei syn dea noch te bieden? Dat wie de fraach dy't sintraal stie by de koarte foarumdiskusje oan de ein fan de offisjele iepening sneon yn de Martinitsjerke fan Boalsert fan it Gysbert Japicxjier. Ien fan de dielnimmers oan it foarum waard troch it publyk mar min ferstien: Oeds Westerhof. Wylst guon âldere taharkers prottelen [...]