• 16 december 2010

    WILLEM SCHOORSTRA - De lêste tiid is der in soad te dwaan oer it opheffen fan de provinsjes, oftewol it fuortsnijen fan in bestjoerlike tuskenlaach. Soks besparret slompen jild, seit Den Haach, en as Den Haach it seit sil it wol wier wêze. Foar Fryslân betsjut soks dat wy mei Grinslân en Drente opgean yn in nij lânsdiel, mei namme Noard-Nederlân of it Noarden. Dat [...]