• 20 juli 2018

    ARJAN HUT -  It is 1982. Yn in appartemint mei twa keamers yn de stêd Rochester oan Lake Ontario wennet in bokkige âlde frou mei lang griis hier. Sy is al yn gjin desennia har hûs út west. Se komt amper mear fan 't bêd. Rinne en sitte, it is te pynlik en se krijt troch in longkwaal amper lucht. It is Louise Brooks, fergetten [...]