• 2 maart 2013

    ABE DE VRIES -    OP 'E TONGE FAN IT LÂN Op de tonge fan it lân lêst in man de krante, de siden iepenslein, as soe er op flerken. Let is it ljocht yn it uterste fan Tiid, de see, seegrien, mei tankers en seilen oer Cape Cod. Under de spotslach fan weach en ivichheid seit healwei de floedmerk in hantwizer ‘Fjoer’. Allyk brieven [...]

  • 1 april 2010

    HARMEN WIND -   oer de grins   In brûnzen oprin, jûntiid yn Calais. Foar tsien francs stie in boarger ús in tichte kladde ôf (heimsinnige trânsaksje, finger op ‘e mûle).   It wie in keap op dea en libben, Syn lege hân die noch in groet nei en doe waard er yn it stêdsbyld wei.   Yn it papier in bôle, droege klaai. De [...]