• 17 december 2021

    JANNA VAN DER MEER -  Dyn memmetaal is de taal fan it hert, de taal wêryn’tst dysels it bêste en meast natuerlik uterje kinst. Dêrom wie it in wichtige stap foar dôven en gehoarbeheinde minsken doe’t ferline jier de Nederlânske Gebaretaal neist it Nederlânsk en it Frysk de tredde offisjele taal waard. Dat jout harren nammentlik it rjocht om gebaretaal te brûken en ynformaasje te [...]