• 3 november 2015

    SJOERD BOTTEMA -  Yn it djippe suden fan Kanada stiicht in fûgeltsje op foar de tocht oer de see, nei it fêstelân fan Europa, in reis dy’t syn einbestimming fynt by, of all places, it Einumer Wiel, in kwelderdobbe yn ‘e omkriten fan Einum, in buorskip yn in ferlitten úthoeke fan noardlik Fryslân. It is in unikum, de reis fan it fûgeltsje, noch noait earder [...]

  • 2 november 2015

    Dizze boeken bespruts Ernst Bruinsma sneon yn it programma 'Op en út' fan Douwe Heeringa. Live fanút kafee De Bak:   - Froon Akker, Einum. Elikser, Ljouwert 2015. Winner Gysbert Japicxpriis 2015. www.froonakker.nl - Alex Boogers, Alleen met de goden. Uitgeverij Podium, Amsterdam 2015. www.uitgeverijpodium.nl - Saskia de Coster, Wat alleen wij horen. Prometheus, Amsterdam 2015. www.uitgeverijprometheus.nl      

  • 3 juli 2013

    TSJOMME DIJKSTRA - Skriuwer Tiemersma bringt debút De Ljedder as e-boek út Koos Tiemersma wie in pear jier lyn hast opholden mei it skriuwen fan boeken: nei’t er yn in pear jier tiid fiif romans publisearre, wie de skriuwer út Kollumersweach wol sa'n bytsje klear mei it papieren ferhaal. Ein 2009 wie yn de krante sels al te lêzen dat hy ophold mei it skriuwen. [...]