• 21 januari 2016

    EELTSJE HETTINGA -  Hy wie de keunstner fan it paradys: Hendrik Nicolaas Werkman, de Grinzer skilder, printer, typograaf, dichter en avant-gardist, dy't op tal fan manieren foarm joech oan dat wat er sels it 'machtig onverklaarbaar iets' neamde. Nei oanlieding fan syn santichste stjerdei en de grutte oersichtstentoanstelling fan syn wurk, ferline jier yn it Grinzer Museum, ferskynde it boek H.N. Werkman. Leven & Werk, [...]