• 6 september 2013

    Hjoed ferskynt yn de Moanne in bydrage fan Klaas van der Hoek oer de nominaasjes fan de Gysbert Japicx-priis 2013. De ôfrûne dagen alle dagen in diel fan dit spannende fúljeton online en hjoed it lêste diel.   KLAAS VAN DER HOEK -  Ik haw de dream yn en de skyn It oeuvre fan Tsjêbbe Hettinga (1949-2013), ûntstien oer in tiidrek fan fjouwer desennia, hat gâns ûntjouwing [...]