• 28 juli 2014

    BAUKJE WYTSMA & ERNST BRUINSMA -   In boek fan har foar him Fan 9 oant 30 maaie lizze yn de stúdzjeseal fan Tresoar 20 unike boeken te pronk ûnder de titel HIJ ZIJ MEI. ‘Zij’ is Baukje Scheppink, dy’t de boeken makke hat, ‘hij’ is har man, Haye Bijlstra, dy’t alle jierren yn maaie sa’n boek op ’e jierdei kriget. Boeken, boeken, boeken, dêr draait [...]