• 1 juli 2011

    MARRIT DE SCHIFFART - (foto: Linus Harms) Frjemde dingen binne him net frjemd. Sterker noch, Kees Botman bliuwt it leafst fier fan it bewende paad. Tegearre mei Pieter Stellingwerf is er eigener fan BUOG, Bedenkers en Uitvoerders van Ongewone Gebeurtenissen. In teaterorganisaasje dy’t - sa’t se sels sizze - barst fan de ideeën. Ideeën dy’t liede ta ûngewoane gebeurtenissen. No’t Botman ein septimber 50 jier [...]