• 25 november 2013

    ARJAN HUT -  Ta de neitins fan John F. Kennedy Elkenien dy't doedestiids libbe, wit noch wêr't er wie en wat er die doe't it grutte nijs bekend waard. It wie in skokweach dy't de hiele wrâld oer gie. Guon hienen it wol oankommen sjoen. Omdat it al sa'n bytsje yn de loft hong. Mar de measte minsken kaam it aaklik oer it mat. De [...]