• 27 november 2015

    PIET HEMMINGA -  'Een beetje opstandigheid' is de titel fan de nijsgjirrige biografy dy't Patricia Faasse skreaun hat oer Johanna Westerdijk (1883‐1961), yn 2012 (feitlik july 2013) ferskynd by Atlas Contact, Amsterdam/Antwerpen. Hans Westerdijk is de earste froulike heechleraar yn Nederlân, dy't oant Faasse har stúdzje feitlik yn it ferjittersboek bedarre wie. Westerdijk waard yn 1906 beneamd ta direkteur fan it Fytopatologysk Laboratorium Willie Commelin [...]