• 4 mei 2015

    Dizze boeken bespruts Ernst Bruinsma yn it programma 'Op en út' fan Douwe Heeringa, foar Omrop Fryslân: - Anne Frank, It Achterhûs. Deiboekbrieven 12 juny 1942 - 1 augustus 1944. Afûk, Ljouwert 2015. Oersetting: Jacobus Smink. www.afuk.nl - Willem Otterspeer, De zanger van de wrok. Willem Frederik Hermans. Biografie deel II (1953-1995). De Bezige Bij, Amsterdam 2015. www.debezigebij.nl - M.M. Schoenmaker. De wolkenridder. De Bezige Bij, Amsterdam [...]

  • 22 augustus 2014

    EELTSJE HETTINGA -  Ofrûne simmer waard er by in op safe gokkend Poetry International yn Rotterdam bûten de doar holden: de Deensk-Palestijnske dichter Yahya Hassan (19), de angry young man fan de Deenske poëzij. 'Vind je hem zo goed dan,' sei in knap earmhertige en bornearde Bas Kwakman, direkteur van 'Poetry', oer dy ôfwizing. Yn syn spraakmeitsjende debútbondel Gedichte (2013) jout Hassan yn in lange [...]

  • 27 februari 2013

    ERNST BRUINSMA – In see fan stilte is de Fryske oersetting fan de ferneamde Frânske novelle Le silence de la mer. Oarspronklik ferskynde dit boek oer it ferset yn de Twadde Wrâldoarloch, skreaun troch Vercors (skûlnamme fan tekener en typograaf Jean Bruller) as yllegale útjefte by Les Editions de Minuit (Parys). Dizze klandestine útjouwerij waard oprjochte troch deselde Vercors en Pierre de Lescure. Dy earste [...]