• 7 mei 2015

    DRIJPIKKEL – As ik hiel inkeld ris mei minsken oer Diet Huber praat, dan wurdt faak as earste 'de telefoan' neamd. Dat se nammentlik sa faak belle. Dat se sa lang belje koe. Dy telefoan haw ik dêrom in bytsje mist yn de fierder tige nijsgjirrige middei dy’t ferline wike yn Tresoar organiseard waard oer Diet Huber har libben en wurk en benammen oer har [...]