• 21 september 2005

    BARELD DE VRIES -   Op ‘e freonejûn fan 1 juny 1995 kaam eins al in sinjaal dat de kaartferkeap stûke. In slutingsdatum fan reservearjen waard opskood. Hans Wassmer – saaklik lieder doedestiids – hie al syn registers iepenlutsen om it ‘Spektakel’ breed yn ’e publisiteit te setten. Abe! moast slagje en yn in ier stadium fan de realisaasje kamen sifers oer besikerstallen te optimistysk yn [...]