• It Reuzefamke fan Royal de Luxe, LF2018, Karen Bies

    26 november 2018

    KAREN BIES -  Ik woe dat ik handich wie mei sifers. Wie ik mar in finansjele man by oerheid of bedriuw, dy’t snapt hoe’t hy de Kosten en de Baten, links en rjochts, lykmeitsje moat. By my binne links en rjochts ferskillende getallen. De ekonomylearaar (Stallinga) stie altyd te suchtsjen en te skodholjen by myn brike balâns. Foar mysels is dit net sa slim, mei [...]