• 15 juni 2015

  ELSKE SCHOTANUS -  De wyn waait de taskôgers kâld yn de nekke en de Arrivatrein nei Harns dinderet foarby as yn it neiboude Achterhûs Miep Gies de typmasine fûleinich rattelje lit en inkelde spilers, yn swarte jassen, opkomme en troch in doar ferdwine. Der is de skok fan werkenning: op de jassen, heldergiel de Joadestjer. Even letter jout Peter, foar de ûnderdûkperioade skoallegenoat fan Anne, [...]

 • 4 juni 2015

  NYNKE VAN DER ZEE -  Op 12 juny, de 86e bertedei fan Anne Frank, belibbet Fryslân de Frysktalige premjêre fan it iepenloftspul 'It Deiboek fan Anne Frank'. Op it terrein fan It Holt yn Deinum wurdt in unyk earbetoan brocht oan in famke dat mei har deiboek minsken oer de hiele wrâld djip yn it hert wist te reitsjen. En dat is ek presys it [...]

 • 11 mei 2015

  ELINE DE VRIES -   Ik wie ferskuorrend bliid doe’t de Fryske ferzje fan it deiboek fan Anne Frank útkomme soe. Om my ta te rieden op de rol fan Anne Frank haw ik foarôfgeand oan de repetysjes ‘Het Achterhuis’ yn it Nederlânsk lêzen. Doe wie ik al bot ûnder de yndruk fan har wurden. No’t wy midden yn it repetysjeproses sitte en ik hieltyd mear [...]

 • 4 mei 2015

  Dizze boeken bespruts Ernst Bruinsma yn it programma 'Op en út' fan Douwe Heeringa, foar Omrop Fryslân: - Anne Frank, It Achterhûs. Deiboekbrieven 12 juny 1942 - 1 augustus 1944. Afûk, Ljouwert 2015. Oersetting: Jacobus Smink. www.afuk.nl - Willem Otterspeer, De zanger van de wrok. Willem Frederik Hermans. Biografie deel II (1953-1995). De Bezige Bij, Amsterdam 2015. www.debezigebij.nl - M.M. Schoenmaker. De wolkenridder. De Bezige Bij, Amsterdam [...]