• 8 september 2014

  Here it is. A new letter W.          

 • 14 juli 2014

  Allan Siegel - W

 • 13 juni 2014

  Toy soldiers today have little in common, possess none of the innocence or playfulness they once had, it seems, ages ago. Today’s toy soldiers, like G.I. Joe and similar monstrosities, are the simulacra of killing machines: insane projections of what their designers think children need to cope with the modern world.  

 • 8 mei 2014

  I picked the letter ‘W’ because it is the first letter in the English word WAR. It is an ominous letter in this respect because of all that wars can be or were. I am joining the letter with the very common imagery that is now associated with war - on television, in the cinema, magazines, etc… guns are treated like toys, police and soldiers [...]

 • 19 maart 2014

  De sjuery hat út mear as 70 ynstjoerings en foarstellen 26 keunsterns keazen dy’t mei harren plan en letter úteinsette meie. De sjuery wie ûnder de yndruk fan it nivo en de kwaliteit fan de ideeën. De 26 selektearre keunstners binne de kommende moannen fia de website fan de Moanne te folgjen yn harren wurk. Oan ’e hân fan ynterviews, fideo’s, sketsen en oare bydragen kinst it ûntstean fan [...]