• Ahilan Ratnamohan

    5 april 2021

    WENDY KENNEDY - Keunstner Ahilan Ratnamohan wol mei it projekt Pidgin X fan Explore the North yn Ljouwert in demokratyske taal meitsje. Hy sjocht dat talen soargje foar in machthierargy. Sels is hy grutbrocht mei it Ingelsk. Hy fielt dat hy dêrmei macht erve hat en dat sit him net lekker. Ahilan is opgroeid yn Australië. Syn Sri Lankaanske heit en mem kieze der bewust [...]