• 30 september 2015

    BARTLE LAVERMAN -    it like wol as wiene wij oan it meanen sa sloegen ús seinen suver tagelyk oer it somplân de koppen fan dy grynders dy't fan oer it grutte wetter oanlanne wiene   wij went om te slachtsjen ús baarch de âlde ko it bollekealtsje wiene net oerâl te krijen fan harren bloed op ús baaitsje   en doe't it dien wie [...]