Op ûndersyk út!

Publisearre op 24 juni 2013

ROB DU JARDIN – 

Yn ’e diskusje oer staveringsferoaring komme der hieltyd wer arguminten oer it wurdbyld en oer hoe’t minsken dêr tsjinoan sjogge. Binne dêr faaks al wat feitlike gegevens oer bekend? Lit ik oer titels fantasearje:

-‘Perception, memorization and reproduction of written language from a neuropsychological perspective: an overview of the literature’,

-‘The effect of word perception on the learning of new words: a randomized controlled trial’

-‘The OCAT (Orthographic change attitude test) and the REAT (Rules enforcement attitude test): towards valid and useful scales in the dilemma’s about spelling change’,

-‘Language attitudes: on interindividual and intergroup variance’,

-‘Frisian and Rhaeto-Romansh orthographic attitudes and competencies compared: data from the FROAC study’,

-‘Learning  new spelling rules: what we have learnt from decision models’.

Sokssawat? Der moat grif al wat bekend wêze. Of haw ik it mist yn ’e diskusje. Of past it net yn ’e diskusje. Of soe it noch ûndersocht wurde kinne. Soene sokke fraachstellings faaks ornearre wêze foar de Fryske Akademy?

 

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels