• Pim Lammers

  1 november 2023

  Mei de lêste edysje fan de Moanne, is de twadde special foar bern in feit. Dizze kear mei wer prachtige bydragen fan al dat goede Fryske talint dat de provinsje ryk is, lykas Lida Dykstra, Linda de Haan, Yke Reeder, Nina Peckelsen en Paul van Dijk. In tydskrift fol mei poëzij, ferhalen en opdrachten dy ta tinken oansette: wat is it ferskil? Wat is it [...]

 • 28 oktober 2023

  De Moanne // jiergong 22 // nÛmer 5 // novimber 2023 tekst Roosmarijn Bos, Tsjerk Bottema, Skelte Braaksma, Boris Brink fan Common Ground Common Sense, Maarten Dikken, Lida Dykstra, bledside 17 bern Folkshegeskoalle simmerkamp, Anne Graswinckel, Linda de Haan, Sytze de Haas, Jelena Hoekstra, Tialda Hoogeveen, Martsje de Jong, Toby Kool, Monomania / Aimée Lafargue, learlingen VHS Singelland, Pim Lammers, Natuurmuseum Fryslân: Vera [...]

 • Fragmint omslach: Marleen Stoelwinder

  10 augustus 2023

  Ynhâldsopjefte DaDa-Moanne troch Marleen Stoelwinder haadredaksjeAmarins GevekeeinredaksjeTialda HoogeveenredaksjeArjan Hut, Bert de Jong, Raymond Muller, Marleen Stoelwinder, Eelco VenematekstErik de Boer, Jacco de Boer, Tsjerk Bottema, Fedde Douwes Dijkstra, Joana Duarte, Anne Feddema, Anne Graswinckel & Yke Reeder, Hindirk Hannema, Hans van der Heijde, Bert de Jong, Kunstmuseum Den Haag, Marita de Jong, Pier Landman, Bert Looper, Peter Sijbenga, Marleen Stoelwinder, Meindert Talma, Ids [...]

 • karakters

  8 augustus 2023

  in nij ferhaal Foar de Nije moanne, ús edysje spesjaal foar bern, sykje wy ferhalen. Nije ferhalen! Tema? Wat is it ferskil? Wat is it ferskil? Wat is it ferskil? Wat is het verschil? Wat is het verschil? Is der ferskil?   ik - jij verschillig - onverschillig eb - vloed zwart - wit stad - platteland grutte Pier - calimero Deze tijd [...]

 • Fragmint omslach: Marleen Stoelwinder

  1 augustus 2023

  Sneak peek: It is dit jier 100 jier lyn dat Kurt Schwitters nei Dr8888 kaam foar syn 'dada-veldtocht', mei de bûnte jûn yn Hotel de Phoenix wie it dien mei dada. Dada gie dea yn Dr8888, en dada komt wer ta libben yn Dr8888! Mei in moaie ekspos Dada edysje ysje yn Museum Dr8888 en letter dit jier ek yn de Lawei, en [...]

 • 8 juni 2023

  Op elke strjitte wachtsje ik oant myn fuotstappen my byhelje. It libben komt op my oer as in tichtgroeide fiver dy’t my net langer wjerspegelet. Dit besef is like benearjend as licht. Ik drink fan it tsjuster en wurd sichtber. (Carolina Pihelgas) Oan dizze edysje wurken mei: tekstMirka Antolovic, Sannemaj Betten, Jacco de Boer, Tsjerk Bottema, Joana Duarte, Anne Graswinckel, Bert de Jong, Gerard Marcel de [...]

 • 1 juni 2023

  22 juny 2023 (20.00 - 21.30 )Wat it slavernijferline no mei ús docht. Byienkomst oer diversiteit en ynklusy yn Fryslân We meie op 1 july dan wol betinke dat it 150 jier lyn is dat Nederlân de slavernij yn de eardere koloanjes ôfskafte, mar hoe wurket dat ferline noch altyd troch yn ús maatskippij? Oer dy fraach organisearret Tresoar op tongersdei 22 juny in temajûn, [...]

 • 4 april 2023

  Op 14 en 19 april presentearret dichter Eeltsje Hettinga syn dichtbondel 'Te pearde–Tepeerde’ dy’t gearstald is nei oanlieding fan de Gysbert Japicxpriis dy’t hy wûn yn 2021. Skriuwer-dichter Eeltsje Hettinga krige yn 2021 de Gysbert Japicxpriis takend foar syn wurkas Dichter fan Fryslân (2017-2019). De provinsje Fryslân stelde de laureaat yn de gelegenheidom in seleksje út eigen wurk meitsje te litten. Skriuwster Elske Schotanus stalde [...]

 • Marleen Annema

  24 maart 2023

  HENK-JAN VAN DER KOLK - De Waddenzee is een hotspot voor zowel vogels als mensen. Jaarlijks maken miljoenen vogels gebruik van dit UNESCO-werelderfgoedgebied, om er te broeden, te overwinteren of om op te vetten tijdens de trekperiode. Tegelijkertijd wordt de Waddenzee door toeristen druk bezocht en vinden er ook allerlei andere menselijke activiteiten plaats. Het gevolg is dat vogels vaak verstoord worden, wat hun conditie [...]