de Moanne live – woansdei 4 april

De earste Moanne live fan dit jier wurdt holden op woansdei 4 april, 20.00 oere yn Tresoar. Ditkear is de Flaamske skriuwer Erik Vlaminck te gast. Hy sil foarlêze út eigen wurk en ynterviewd wurde troch Ernst Bruinsma. Besikers ferwûnderje har gauris oer de orizjinele bydragen oan de Moanne live. Kom ek ris del! De tagong is fergees. de MoanneLive is in jûn mei alle kearen in ferrassend ferskaat oan nijsgjirrige sprekkers. De MoanneLive is…

de Moanne – Live mei Kester Freriks

…tseach. Troch de kombinaasje fan lânskip en kartografy is dat boek in lofsang op Nederlân yn wurd en byld. Op de Moanne Live sil Kester Freriks fertelle oer âlde kaarten dy’t hy selektearre hat út de kolleksjes fan Tresoar. De kaarten slute oan by in troch Anita van Os gearstalde eksposysje oer it Fryske lânskip. Tiisdei 15 maaie 2012, oanfang 20.00 oere. Gysbert Japicx-seal, Tresoar, Bûterhoeke 1, Ljouwert De MoanneLive is bedoeld om op papie…

de Moanne Live mei Josse de Haan

…7.00 oere yn Museum Dr8888 op it Museumplein 2 yn Drachten. De tagong is fergees. Wy sjogge út nei jim komst! de Moanne – Live is bedoeld om op papier, mar ek op tal fan oare wizen in poadium te jaan oan elk wa’t goed skriuwe kin of skerp tinkt. de Moanne wol in breed en kreatyf poadium biede foar aktuele en skôgjende bydragen oer kultuer en de keunsten. Sjen litte wat der yn en om Fryslân spilet, yn taal, byld en nije media. Ek troch it organise…

Utnoeging de Moanne Live

1920599_656833107691658_1598060047_n-640x235

De tredde Moanne Live dit jier stiet yn it teken fan de presintaasje fan de nije ferhalebondel ‘De triennen fan cheetah’ fan Anne Feddema en de nije roman fan Josse de Haan: ‘Frou mei mandoline op sofa‘. Jo binne fan herte wolkom op woansdei 24 septimber om 17:00 oere yn it Tryatergebou oan de Oostersingel nûmer 70 yn Ljouwert. Oare sprekkers op dizze middei binne de skriuwers Elske Kampen, Auck Peanstra en Cornelis van d…

Utnoeging Moanne Live

Schermafbeelding 2014-04-25 om 08.52.44

De twadde Moanne Live fan dit jier wurdt holden op woansdei 7 maaie yn gearwurking mei de Fryske ôfdieling fan de Orde van den Prince. Dit kear is te gast prof. dr. Hans Renner. Renner sil op de Moanne Live yngean op de fraach: ‘Waarom Nederlanders niet van geschiedenis houden’. de Moanne wol op papier, mar ek op tal fan oare wizen in poadium jaan oan elk wa’t skerp tinkt. Opjefte graach foar 7 maaie by Sito Wijngaarden: s.wijn…

de Moanne Live oer Fryske waadkust

Bosch - Slabbers

De tredde MoanneLive fan dit jier wurdt holden op tiisdei 14 maaie. Ditkear in temajûn oer de kânsen fan de Fryske waadkust. De jûn bestiet út in lêzing troch lânskipsarsjitekt Peter de Ruyter en in debat. Yn it debat stiet de stelling ‘Fryslân hat him ôfkeard fan de see’ sintraal. Debatlieder foar dizze jûn is Klaas Sietse Spoelstra. – Tiisdei 14 maaie, 20.00 – 21.00 oere – Aldehouseal, Tresoar, Bûterhoeke 1 yn Ljouwe…

de Moanne – Live

1920599_656833107691658_1598060047_n

No tiisdei 18 febrewaris om 20.00 oere yn Tresoar wer in de Moanne Live! Dizze kear stean op it poadium: – Maartje Roos – Siebe de Boer – Jose Witteveen de Moanne Live is bedoeld om op papier, mar ek op tal fan oare wizen in poadium te jaan oan elk wa’t goed skriuwe kin of skerp tinkt. 

Opjefte graach foar 18 febrewaris by Sito Wijngaarden: s.wijngaarden@afuk.nl. Graach drinke wy mei jimme nei ôfrin in glês op de Moanne. Wy sjogge…

Tiisdei 23 Oktober, de Moanne Live

De redaksje fan de Moanne en de Stichting de Moanne noegje jo fan herten út foar in foardracht fan de folgjende sprekkers: Jetske Bilker, Silke Boersma, Anne Feddema en Laurens Aaij. Tiisdei 23 oktober 2012, oanfang 20.00 oere. Gysbert Japicx-seal, Tresoar, Bûterhoeke 1, Ljouwert de MoanneLive is bedoeld om op papier, mar ek op tal fan oare wizen in poadium te jaan oan elk wa’t goed skriuwe kin en sker…

de Moanne en Explore the North

Afke Manshanden

…mmer fan ‘A guide to Leeuwarden’ Henk Leutscher, poëzij fan Eeltsje Hettinga en Arjan Hut en noch folle mear. de Moanne ferskynt 7 kear yn it jier en wol in breed en kreatyf poadium biede foar aktuele en beskôgjende bydragen oer kultuer en de keunsten, en lit sjen wat der yn en om Fryslân spilet, yn taal, byld en nije media. de Moanne ferskynt op it web, op papier en organisearret ek live-moetings. Explore the North fynt plak yn Ljouwert op 28 en…

Wat is de Moanne?

de Moanne wol in breed en kreatyf poadium biede foar aktuele en skôgjende bydragen oer kultuer en de keunsten. de Moanne lit sjen wat der yn en om Fryslân spilet, yn taal, byld en nije media. de Moanne ferskynt op it web, op papier en organissearret ‘live’-moetingen. As algemien-kultureel opinyblêd wol de Moanne in tagonklik, eigentiids opinyblêd wêze foar en oer kultuer yn Fryslân. It is dus net in tydskrift foar Fryske kultuer, mar…

DE MOANNE

'de Moanne' wol in breed en kreatyf poadium biede foar aktuele en skôgjende bydragen oer kultuer en de keunsten. 'de Moanne' lit sjen wat der yn en om Fryslân spilet, yn taal, byld en nije media. 'de Moanne' ferskynt op it web, op papier en organissearret 'live'-moetingen.